บริษัท เฟิร์สคลาส เพส คอนโทรล จำกัด เรามุ่งมั่นเพื่อเป็นหนึ่งในด้านงานบริการ : บริการสำรวจสถานที่และให้คำปรึกษา ฟรี เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 - 17.30 น. โทร : 044-062416 , 08-1880-9338 , 08-0334-9887 , 062-5859939

บริษัท เฟิร์สคลาส เพส คอนโทรล จำกัด เรามุ่งมั่นเพื่อเป็นหนึ่งในด้านงานบริการ

บริการกำจัดปลวก
บริการกำจัดมดและแมลงสาบ
บริการกำจัดหนู
บริการกำจัดยุง
บริการกำจัดแมลงวัน

ขั้นตอนการป้องกัน และการกำจัดหนู

การป้องกัน การกำจัดหนูที่ได้ผลมีประสิทธิภาพ ควรได้รับความร่วมมือจากผู้รับผิดชอบสถานที่ ทั้งด้านสุขอนามัย สภาพแวดล้อม เพื่อให้วิธีการป้องกัน กำจัดหนูมีประสิทธิผล ทางบริษัทฯจะดำเนินการป้องกันกำจัดหนูโดยใช้วิธีที่แตกต่างกัน ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


การวางกล่องใส่เหยื่อพิษ กำจัดหนู

  • กำหนดตำแหน่งการว่างกล่องใส่เหยื่อพิษ พื้นที่ภายนอกรอบตัวอาคาร ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพของปัญหาและความเหมาะสม

  • อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการวางเหยื่อ ได้แก่ กล่องพลาสติก กล่องเหล็ก  เป็นต้น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่ให้บริการ

  • กำหนดปริมาณเหยื่อในแต่ละตำแหน่งการวาง เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ และติดตามผล

  • หากพบว่าเหยื่อที่วางเกิดการเสื่อมสภาพ หรือสูญหายทางบริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ทันที


การวางกาวดักหนู

  • วางกาวดักหนูตามจุดที่กำหนดบางสถานที่อาจวางกาวดักหนูในกล่องสี่เหลี่ยมที่มีฝาปิดมิดชิดที่มีช่องให้หนูเข้าไปได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที ที่ให้บริการ

  • อาจมีอาหารหรือเหยื่อวางบริเวณกาวซางจะมีการเปลี่ยนอาหารหรือเหยื่อทุกครั้งที่เข้าให้บริการ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่ให้บริการ

  • หากพบว่ากาวดักหนู เกิดการเสื่อมสภาพไม่อยู่ในสภาพใช้งานได้ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ทันที